Първо Балканско училище по молекулярна патология

Организирано от БАППМ и Медицински Университет, Плевен

София, 26 Октомври, зала „Опал“, хотел „Рамада“, София

Обща информация:

Молекулярната патология е нова дисциплина в патологията, която е фокусирана в изучаване и диагноза на заболяването чрез изследване на определени молекули в органите, тъканите или телесните течности.Молекулярната патология обединява практически аспекти от общата и клиничната патология, молекулярната биология, биохимията, протеомиката и генетиката и затова понякога се определя като интердисциплинарна наука.Нейната мултидисциплинарна същност е насочена към суб-микроскопските аспекти на заболяванията.Най-често молекулярната патология се свързва с онкологичните и инфекциозните заболявания, но в последните години намира приложение в прецизираната диагностика във все повече терапевтични области, както и в съвременни скрининг програми.

С организирането на Първото Балканско училище по молекулярна патология, БАППМ и Медицински Университет Плевен слагат началото на специална програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която ще участват водещи учени и преподаватели от света.

Водещ гост-лектор на Първото Балканско училище по молекулярна патология ще бъде проф. д-р Джордж Джей Нетто, ръководител Катедра по клинична патология на Университета в Алабама, САЩ.Учебната програма е съобразена с най-новите изисквания за полагане на изпит за специалност по клинична патология. В нея участват и лектори от Медицински Университет Плевен, Медицински Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, както и от диагностични и търговски структури.

В края на обучението, курсистите ще получат сертификати.

Програма

08.30-09.00 Регистрация

09.00-09.15 - Откриване - Проф. Д-р С.Поповска – заместник-ректор на Медицински Университет Плевен, д-р Жасмина Коева – председател на УС на БАППМ

09.15-10.00 – „Течна биопсия: Плазма и още“ – Проф. д-р Джордж Дж.Нето – Ръководител Катедра „Клинична патология“, Университет Алабама, САЩ

10.00-10.45 - Молекулни основи на наследствеността и организация на човешкия геном. Видове мутации. Онкогенетика – гл. ас. Д-р Зорница Камбурова, Катедра по микробиология, вирусология и медицинска генетика, Медицински Университет Плевен

10.45-11.15 Кафе-пауза

11.15-12.00 - Генетични изследвания при онкологичните заболявания - цел и видове – гл.ас. д-р Радослава Въжарова- Катедра по биология, медицинска генетика и микробиология, Медицински Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

12.00-12.45 – Изчерпателно геномно профилиране – проф. д-р Савелина Поповска- Ръководител Катедра „ Клинична патология“, Медицински Университет Плевен

12.45-13.45 – Работен обяд

13.45-14.30 - Методи в молекулярната патология - полимеразна верижна реакция. Материали за изследване и осигуряване на качеството. - д-р Тереза Динева, Сектор „Молекулярна патология“, Научна лаборатория, Медицински Университет Плевен

14.30-15.15 - Методи в молекулярната патология - класически диагностични методи, секвениране от следващо поколение ( NGS). Секвениране на транскриптоми (RNA- seq). Циркулиращи тумони клетки (CTC) - Мол. Биолог

15.15-16.00 - Кафе пауза

16.00-16.45 - Диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери при недребноклетъчен карцином на бял дроб -Foundation One – проф. д-р Савелина Поповска, Ръководител Катедра „Клинична патология“, Медицински университет Плевен

16.45-17.30 - Платформи на Illumina- д-р Т.Замфиров, „Елта 90“

17.30-18.00 – Закриване и връчване на септификатите

Детайли за събитието
  • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
  • Дата 26/10/2019 - 26/10/2019
  • Мястохотел Рамада, София