• Тел.: +359 2 494 94 84
 • Факс:: +359 2 494 94 89

Дигитална патология на гърда

АКАДЕМИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ

Дигитална патология на гърдата

Патология на гърда-предизвикателства в диагностиката.  Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че четвъртото издание на Академията по молекулярна патология на тема: „Дигитална патология на гърдата“, организирана от БАППМ и Медицински Университет – Плевен, ще се проведе на 3 и 4 юни 2022 г., в Медицински университет – Плевен.

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Водещ гост-лектор на Академията ще бъде проф. д-р Тибор Тот от Швеция – международен експерт по патология на гърдата, член на борда на Европейското училище по патология, лектор на Европейското училище по радиология и един от научните директори на Европейската програма за сертифициране за компетентност за рак на гърдата.

Учебната програма през първия ден е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория и хирургия, а през втория ден – за лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

Очакваме Ви!

д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ

 

Двудневната Академия по молекулярна патология “Дигитална патология на гърда” е посветена на карцином на гърда. Планирана като събитие, което ще се проведе на живо, в мултидисциплинарен формат, с гост- лектор Проф. Д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог,  известен с научните си интереси в областта на теорията на „болния лоб” и прецизната патология на мамарния карцином.

Проф. Тот ще представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.

Първата част на Академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.

Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО,  стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и нашият опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и системно лечение.

Вторият ден на Академията е посветен на мисията ни да обучаваме специализантите по програмата за СДО. Ще бъдат покрити теми като нормална хистология на гърда,  възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Ще Ви запознаем с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия,  морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери.

Фокус на Академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда.

Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници и ще бъдат обсъдени на 4.06.2022.

Програма

03.06.2022 Петък  

Зала “Амброаз Паре”, Медицински Университет Плевен

09.00 – 09.30 – Регистрация – Фоайе “Телец”

09.30 – 09.45 Откриване

Проф. д-р Добромир Димитров, дм, Ректор на Медицински Университет Плевен
Проф. д-р Савелина Поповска,дм, Ръководител Катедра Патоанатомия МУ Плевен, Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

09.45 – 10.15 Новости в класификацията на тумори на гърда по СЗО -какво е ново и какво е важно? – Проф. д-р Савелина Поповска, дм

10.15 – 11.00 Концепция за „болния“ лоб и клиничното и значение – Проф. д-р Тибор Тот, Швеция

11.00 – 11.15 Кафе-пауза – фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

11.15 – 12.00 Дифузен и мултифокален карцином на гърда-демонстрация на клинични случаи – Проф. д-р Тибор Тот

12.00 – 12.45 Образни методи в диагностика карцином на гърда – д-р Иво Гергов, дм, УСБАЛО, София

12.45 – 14.00 Работен обяд – ресторант хотел “Балкан”

14.00 – 14.45  Предоперативни техники за диагностика на лезии в гърда – Проф. д-р Добромир Димитров, дм, Ректор на Медицински Университет Плевен – очакваме потвърждение

14.45 – 15.30 Съвременни възможности в лъчетерапията на карцином на гърда

15.30 – 16.00  MPD тест -стратификатор на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми на гърда - Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра Патоанатомия, Медицински Университет Плевен

16.00 – 16.30  Геномно секвениране в клиничната практика-новите уроци за предиспозиция за рак на гърда – Д-р Зорница Камбурова,дм, Проф. д-р Катя Ковачева,дм, Проф. д-р  Савелина Поповска,дм, Медицински Университет Плевен

16.30 – 17.15 Предиктивна, прогностична стойност и корелация между хистологичните и молекулярните подвидове при карцином на гърда – Доц. д-р Ася Консулова, дм, Комплексен онкологичен център, Бургас

17.15 – 17.45 Обобщение и закриване

Проф. д-р Савелина Поповска, Ръководител Катедра Патоанатомия,  МУ Плевен
Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

19.30 – 22.00 Официална вечеря, ресторант хотел "Балкан“

04.06.2022 – Събота

Зала “Гален”, Медицински Университет Плевен

09.00 – 09.30 Регистрация, кафе „Добро утро“ – фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

09.30 – 10.00 Нормална анатомия и  хистология на гърда. Възрастови и физиологични хистологични варации. Хистология на мъжка гърда. Д-р Х. Милев, УМБАЛ”Медика”, Русе

10.00 – 10.30 Епителни пролиферативни лезии: UDH, ADH, DCIS, ALH, LCIS. Цилиндричноклетъчни лезии, плоска епителна атипия – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

10.30 – 11.00 Инвазивен карцином на гърда: морфологични варианти, степенуване и стадиране. Мамарна болест на Paget – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

11.00 – 11.15 Въпроси и отговори

11.15 – 11.30 Кафе пауза - фоайе “Телец", МУ-Плевен

11.30 – 12.00 Макросопска обработка на материали от гърда според препоръките –Д-р Полина Дамянова, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

12.00 – 12.30 Прогностични и предиктивни биомаркери при карцином на гърда. Молекулярни подвидове карцином на гърда. ИХХ определяне на рецепторния статус – ER, PR, HER-2 и на пролиферативния индекс Ki-67.

12.30 – 12.45  Въпроси и отговори

12.45 – 14.00 Работен обяд – Фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

14.00 – 14.30  Папиларни лезии: интрадуктален папилом / папиломатоза, папиларен DCIS, инкапсулиран папиларен карцином, солиден папиларен карцином, инвазивен папиларен карцином- Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

14.30 – 15.00 Патологичен отговор към неоадювантна химиотерапия – доц. д-р Свитлана Бачурска, дм, УСБАЛО, София

15.00 – 16.30 Разглеждане на дигитални случаи, обсъждане – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

16.30 – 16.45  Обобщение и закриване

Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра Патоанатомия,  Медицински университет Плевен
Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

Видове регистрационни такси:

ДЕН 1

 • Служители на МУ-Плевен и УМБАЛ-Плевен
 • Представители на други учебни или лечебни заведения

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • 1 бр. кафе-пауза;
 • Официална вечеря на 03.06.2022 г.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДЕН 1

ДЕН 2 

 • Служители на МУ-Плевен и УМБАЛ-Плевен
 • Представители на други учебни или лечебни заведения

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • 2 бр. кафе-паузи;

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДЕН 2 

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие и хотелско настаняване, не се колебайте да се свържете с нас на телефон:  02/ 494 94 84; 02/ 494 94 89; 0889 94 94 83 или на email: bappm@newevent.bg

Лектори на Лятната Академия по молекулярна патология „Дигитална патология на гърдата“, 03-04.06.2022

 • Проф. д-р Тибор Тот
  „European School of Pathology,“ „European School of Radiology“, „European School of Oncology Certificate of Competence in Breast Cancer“
 • Проф. д-р Савелина Поповска, дм,
  Ръководител Катедра „Патоанатомия“, Медицински Университет Плевен
 • Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм,
  Началник клиника „Клинична патология“, СБАЛОЗ София
 • Доц. д-р Ася Консулова, дм
  Комплексен онкологичен център, Бургас, член на научния съвет на Европейско Училище по онкология /ESO/
 • Д-р Полина Дамянова,
  Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен
 • Доц. д-р Иван Иванов, дм
  Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен
 • Д-р Христо Милев
  УМБАЛ”Медика” - Русе
 • Д-р Иво Гергов, дм
  УСБАЛО, София
 • Проф. д-р Добромир Димитров, дм
  Ректор на Медицински Университет Плевен
 • Д-р Зорница Камбурова, дм
  Медицински Университет Плевен
Детайли за събитието
 • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
 • Дата 03/06/2022 - 04/06/2022
 • МястоМедицински университет ПлевенCopyright © 2023. All Rights Reserved

http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/https://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://slotdeposit-5000.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttps://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://ecolab.khnu.km.ua/https://servicioseditoriales.unam.mx/trimestre_ojs3308/public/slot-gacor/https://slot-luar-negeri.shaunleane.com/products/slot-luar-negerihttp://tour.khnu.km.ua/https://slot-gacor-malam-ini.shaunleane.com/https://slot-depo-10k.shaunleane.com/products/slot-depo-10khttps://slot-depo-10k.shaunleane.com/https://slot-deposit-pulsa.shaunleane.com/products/slot777https://slot-gacor-maxwin.allensboots.com/https://akun-pro-thailand.shaunleane.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.shaunleane.com/https://slotdepo5000.shaunleane.com/https://slot-vip.shaunleane.com/https://akun-pro-kamboja.shaunleane.com/products/akun-pro-kambojahttps://akun-pro-kamboja.shaunleane.com/https://depo25bonus25.shaunleane.com/http://slot-gacor-malam-ini.samvilla.com/https://pasarantogel2.shaunleane.com/products/pasarantogel2https://pasarantogel2.shaunleane.com/https://idn-slot.shaunleane.com/products/idn-slothttps://idn-slot.shaunleane.com/https://slot-gacor.barniescoffee.com/https://pasarantogel2.oldtimepottery.com/products/pasarantogel2https://pasarantogel2.oldtimepottery.com/https://slotdepositovo.shaunleane.com/https://slot-gacor-777.shaunleane.com/products/slot-gacor-777https://slot-gacor-777.shaunleane.com/https://slot-gacor88.shaunleane.com/https://slot-gacor-malam-ini.oldtimepottery.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.oldtimepottery.com/https://slot-gacor-malam-ini.barniescoffee.com/https://akun-pro-taiwan.oenling.com/https://akun-pro-taiwan.oenling.com/products/akun-pro-taiwanhttps://slot-thailands.lilys.com/https://slot-thailands.lilys.com/products/slot-gacor-thailandhttps://slot-deposit-pulsa.shaunleane.comhttps://maxwin-slot.shaunleane.comhttps://maxwin-slot.shaunleane.com/products/maxwin-slothttps://slot-luar-negeri.shopalexis.com/https://slot-luar-negeri.shopalexis.com/products/slot-luar-negerihttps://slot-thailand.shaunleane.comhttps://slot-thailand.shaunleane.com/products/slot-thailandhttps://akun-pro-kamboja.despair.com/https://sl0t-thailand.shaunleane.com/https://sl0t-thailand.shaunleane.com/products/slot-gacor-thailand/https://slot-hoki.oldtimepottery.com/https://mpo-slotgacor.shaunleane.com/https://slot-server-thailand.shaunleane.com/products/slot-server-thailandhttps://slot-server-thailand.shaunleane.com/https://slot-gacor777.boojabooja.com/https://slot-gacor4d.shaunleane.com/https://slot-luar-negerii.stoelzle-lausitz.com/https://slot-gacor-2023.shaunleane.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-2023.shaunleane.com/