Дигитална патология на гърда

АКАДЕМИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ

Дигитална патология на гърдата

Патология на гърда-предизвикателства в диагностиката.  Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че четвъртото издание на Академията по молекулярна патология на тема: „Дигитална патология на гърдата“, организирана от БАППМ и Медицински Университет – Плевен, ще се проведе на 3 и 4 юни 2022 г., в Медицински университет – Плевен.

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.

Водещ гост-лектор на Академията ще бъде проф. д-р Тибор Тот от Швеция – международен експерт по патология на гърдата, член на борда на Европейското училище по патология, лектор на Европейското училище по радиология и един от научните директори на Европейската програма за сертифициране за компетентност за рак на гърдата.

Учебната програма през първия ден е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория и хирургия, а през втория ден – за лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.

Участниците в Академията ще получат сертификати.

Очакваме Ви!

д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ

 

Двудневната Академия по молекулярна патология “Дигитална патология на гърда” е посветена на карцином на гърда. Планирана като събитие, което ще се проведе на живо, в мултидисциплинарен формат, с гост- лектор Проф. Д-р Тибор Тот – международно известен мамарен патолог,  известен с научните си интереси в областта на теорията на „болния лоб” и прецизната патология на мамарния карцином.

Проф. Тот ще представи клинични случаи, демонстриращи начин на растеж на карциноми на гърда, корелацията с молекулярни субтипове и образна находка, клиничното значение на тези фактори в светлината на персонализираната медицина.

Първата част на Академията е посветена на мултидисциплинарната гледна точка на съвременните образни и инструментални диагностични методи, включително вакуум аспирационна биопсия и нейното място в диагностиката и терапията на микрокалцификати и други лезии на гърдата.

Фокус на Академията са и новостите в класификацията на тумори на гърда по СЗО,  стратификатори на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми, както и нашият опит в геномното секвениране в клиничната практика, касаеща предиспозиция за рак на гърда и съвременни терапевтични стратегии за локално и системно лечение.

Вторият ден на Академията е посветен на мисията ни да обучаваме специализантите по програмата за СДО. Ще бъдат покрити теми като нормална хистология на гърда,  възрастови и физиологични вариации, епителни прилиферативни лезии без и с атипия. Ще Ви запознаем с препоръките за добра практика за макроскопска обработка на материали от гърда, преценка на ефекта от проведена неоадювантна химиотерапия,  морфологичните варианти на инвазивни карциноми, както и прогностични и предиктивни биомаркери.

Фокус на Академията за обучение на специализанти ще бъдат и молекулярните подвидове карцином на гърда.

Теоретичната част ще бъде демонстрирана със случаи от практиката с помощта на интерактивна интернет базирана система за дигитална микроскопия, като биопсичните казуси ще бъдат достъпни предварително за регистрираните участници и ще бъдат обсъдени на 4.06.2022.

Програма

03.06.2022 Петък  

Зала “Амброаз Паре”, Медицински Университет Плевен

09.00 – 09.30 – Регистрация – Фоайе “Телец”

09.30 – 09.45 Откриване

Проф. д-р Добромир Димитров, дм, Ректор на Медицински Университет Плевен
Проф. д-р Савелина Поповска,дм, Ръководител Катедра Патоанатомия МУ Плевен, Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

09.45 – 10.15 Новости в класификацията на тумори на гърда по СЗО -какво е ново и какво е важно? – Проф. д-р Савелина Поповска, дм

10.15 – 11.00 Концепция за „болния“ лоб и клиничното и значение – Проф. д-р Тибор Тот, Швеция

11.00 – 11.15 Кафе-пауза – фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

11.15 – 12.00 Дифузен и мултифокален карцином на гърда-демонстрация на клинични случаи – Проф. д-р Тибор Тот

12.00 – 12.45 Образни методи в диагностика карцином на гърда – д-р Иво Гергов, дм, УСБАЛО, София

12.45 – 14.00 Работен обяд – ресторант хотел “Балкан”

14.00 – 14.45  Предоперативни техники за диагностика на лезии в гърда – Проф. д-р Добромир Димитров, дм, Ректор на Медицински Университет Плевен – очакваме потвърждение

14.45 – 15.30 Съвременни възможности в лъчетерапията на карцином на гърда

15.30 – 16.00  MPD тест -стратификатор на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми на гърда - Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра Патоанатомия, Медицински Университет Плевен

16.00 – 16.30  Геномно секвениране в клиничната практика-новите уроци за предиспозиция за рак на гърда – Д-р Зорница Камбурова,дм, Проф. д-р Катя Ковачева,дм, Проф. д-р  Савелина Поповска,дм, Медицински Университет Плевен

16.30 – 17.15 Предиктивна, прогностична стойност и корелация между хистологичните и молекулярните подвидове при карцином на гърда – Доц. д-р Ася Консулова, дм, Комплексен онкологичен център, Бургас

17.15 – 17.45 Обобщение и закриване

Проф. д-р Савелина Поповска, Ръководител Катедра Патоанатомия,  МУ Плевен
Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

19.30 – 22.00 Официална вечеря, ресторант хотел "Балкан“

04.06.2022 – Събота

Зала “Гален”, Медицински Университет Плевен

09.00 – 09.30 Регистрация, кафе „Добро утро“ – фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

09.30 – 10.00 Нормална анатомия и  хистология на гърда. Възрастови и физиологични хистологични варации. Хистология на мъжка гърда. Д-р Х. Милев, УМБАЛ”Медика”, Русе

10.00 – 10.30 Епителни пролиферативни лезии: UDH, ADH, DCIS, ALH, LCIS. Цилиндричноклетъчни лезии, плоска епителна атипия – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

10.30 – 11.00 Инвазивен карцином на гърда: морфологични варианти, степенуване и стадиране. Мамарна болест на Paget – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

11.00 – 11.15 Въпроси и отговори

11.15 – 11.30 Кафе пауза - фоайе “Телец", МУ-Плевен

11.30 – 12.00 Макросопска обработка на материали от гърда според препоръките –Д-р Полина Дамянова, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

12.00 – 12.30 Прогностични и предиктивни биомаркери при карцином на гърда. Молекулярни подвидове карцином на гърда. ИХХ определяне на рецепторния статус – ER, PR, HER-2 и на пролиферативния индекс Ki-67.

12.30 – 12.45  Въпроси и отговори

12.45 – 14.00 Работен обяд – Фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

14.00 – 14.30  Папиларни лезии: интрадуктален папилом / папиломатоза, папиларен DCIS, инкапсулиран папиларен карцином, солиден папиларен карцином, инвазивен папиларен карцином- Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

14.30 – 15.00 Патологичен отговор към неоадювантна химиотерапия – доц. д-р Свитлана Бачурска, дм, УСБАЛО, София

15.00 – 16.30 Разглеждане на дигитални случаи, обсъждане – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

16.30 – 16.45  Обобщение и закриване

Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра Патоанатомия,  Медицински университет Плевен
Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

Видове регистрационни такси:

ДЕН 1

 • Служители на МУ-Плевен и УМБАЛ-Плевен
 • Представители на други учебни или лечебни заведения

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • 1 бр. кафе-пауза;
 • Официална вечеря на 03.06.2022 г.

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДЕН 1

ДЕН 2 

 • Служители на МУ-Плевен и УМБАЛ-Плевен
 • Представители на други учебни или лечебни заведения

Регистрационната такса включва:

 • Достъп до лекционния курс и презентации;
 • Конферентни материали;
 • Работен обяд;
 • 2 бр. кафе-паузи;

ЛИНК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДЕН 2 

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашето участие и хотелско настаняване, не се колебайте да се свържете с нас на телефон:  02/ 494 94 84; 02/ 494 94 89; 0889 94 94 83 или на email: bappm@newevent.bg

Лектори на Лятната Академия по молекулярна патология „Дигитална патология на гърдата“, 03-04.06.2022

 • Проф. д-р Тибор Тот
  „European School of Pathology,“ „European School of Radiology“, „European School of Oncology Certificate of Competence in Breast Cancer“
 • Проф. д-р Савелина Поповска, дм,
  Ръководител Катедра „Патоанатомия“, Медицински Университет Плевен
 • Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм,
  Началник клиника „Клинична патология“, СБАЛОЗ София
 • Доц. д-р Ася Консулова, дм
  Комплексен онкологичен център, Бургас, член на научния съвет на Европейско Училище по онкология /ESO/
 • Д-р Полина Дамянова,
  Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен
 • Доц. д-р Иван Иванов, дм
  Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен
 • Д-р Христо Милев
  УМБАЛ”Медика” - Русе
 • Д-р Иво Гергов, дм
  УСБАЛО, София
 • Проф. д-р Добромир Димитров, дм
  Ректор на Медицински Университет Плевен
 • Д-р Зорница Камбурова, дм
  Медицински Университет Плевен
Детайли за събитието
 • КлиентБългарски Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина /БАППМ/ И МУ Плевен
 • Дата 03/06/2022 - 04/06/2022
 • МястоМедицински университет Плевен